نسیم انتظار

 

نسیم انتظار هر برگ، بر شانة درخت پیر نشست

نشاط، شتاب گرفت شوق نزول برگ­های جوان

نسیم انتظار، صورت تار هر برگ را می­کند پاک

بالای درخت، آن درخت پیر،

می­وزد نسیم انتظار هنوز

صبر، قصه­ها ساز کند در گوش نسیم نهان

درخت، پروندة سنگین انتظار است در دل خاک

از روی آن درخت،

پرنده اوج گرفت آسمان آبی را

چهرة منتظر زمینِ خشک،

زیر بال هایش نمایان بود

طفلی سر بر آسمان فریاد زد،

هجوم برگ های خشک و تشنه را چه باک

هجوم برگ های آویزانِ درخت پیر در فصل انتظار

عروج درخت را تا باغ سبز انتظار بالا می برد

برگ ها بر نردبان زمین آواز می خواندند،

"صبور دل اندر فراق تو حاشاک"....

 

/ 0 نظر / 8 بازدید