آواز عشق

 

برای امروز:

*

رهرو مسیر عشق و آزادی و آزادگی

دلمشغولی های خود را دارد.

 

او می خواهد-

آواز عشق را

در گوش ماه زمزمه کند

تا شب هیچ کسی بی ماه نباشد.

 

او می خواهد-

به تماشای گردش ماهی در حوض امید برود؛

و پنجرة نور را در برکة آرزوها بگشاید؛

و جلوة مهتاب را در اشک چشم پروانه ببیند؛

و نبض نیلوفر آبی را بگیرد؛

و در جویبار اندیشة برگ شنا کند؛

و از سرچشمة رویش های عشق بنوشد؛

و لرزش ماه را در آب وجود حس کند؛

و پرواز پرنده را در ساحل سجادة نماز ببیند؛

و چین اقیانوس دل عاشق را بفهمد؛

و بر موج دریای لبخند سوار شود؛

و از آن‏جا به مهمانی خانة یار-

در جوی زمان رود.

 

این دلهره ها و دلمشغولی ها،

برای آنست که-

کلمة عشق بر صورت دنیا نقش بندد

تا زنگارهای ابلیس پاک شود؛

جنگ میان انسان ها به پایان رسد

صلح و دوستی بر پیشانی عالم نقش بندد؛

فسون و جادوی شیطان باطل شود

آواز عشق در لالة گوش های ناشنوا نقش بندد؛

رنج و محنت و ستم و حرمان و گرسنگی و تباهی تمام شود

تا انسان ها با آرامش خیالی لطیف تر از نسیم سحری،

بندگی عشق کنند......

 

*

 

/ 0 نظر / 10 بازدید