سینه محرم

 

مدعی خواست بداند

خانة دوست کجاست؟

خانة‌ فقر کجاست؟

خانة عشق کجاست؟

دست غیب آمد و سینه را محرم کرد

سینه که محرم شد

لبخند یار، بر آیینة‌ دل افتاد

مدعی عاشق شد

خواب چشمانش بشکست

کل عالم بشدش خانه دوست

کل عالم بشدش خانه فقر

کل عالم بشدش خانه عشق

 

/ 1 نظر / 2 بازدید