نیایش- 4

 

خدایا

باران رحمت تو را چگونه می توان انکار کرد؟

و نور مرطوب خورشید را در رگ های باران نتوان دید؟

و کدامین نور حقیقتی جز حقیقت نور تو،

می تواند فانوس چشم مرا روش کند

و تو را بر من آشکار؟

 

بارالها

کدامین چشم و کدامین هوش می تواند

میان باران رحمت و نور حقیقت تو فاصله بگذارد؟

و به‏راستی تو کی از چشم ها و هوش ها پنهان بوده ای

که برای دیدنت به دلیل و راهنما محتاج باشی؟

 

 معشوق من

تو با منی و درمن

پس کدامین لحظه از من دور بوده ای

تا دو بالِ باران رحمت و نور حقیقت

نتوانند مرا به تو برسانند؟

باران رحمت و نور بی انتهای تو را چگونه می توان انکار کرد؟

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید