آوا

 

میوة زیبایی، چهرة رؤیایی، ساغر مینایی

با من بمان تا انتهای آشنایی

در گوش دل بخوان، آهنگ زندگانی

لبریزم از نقش تو در حوض چشم

لبریزم از حس یگانة آن لحظة آشنایی

در گوش دل بخوان، آیت پروایی

آفتاب خرمن زندگی در پژواک هستی

شبنم دو چشم خمار در پیالة مستی

در گوش دل بخوان، طنین روشنایی

فانوش چشمان تو، خورشید آسمان است

گیتار موزون حنجرة تو زمزمة باران است

در گوش دل بخوان، افسانة دریایی

خندة نایاب، ساحل ابواب، لحظه­ ای دریاب

شب از پیکرش شکست در صبح اصحاب

در گوش دل بخوان، سروش بینایی

مرغ تماشایی، انتظار مجلس­ آرایی، خلوت بزم ­آرایی

با من بمان تا طلوع صبحگاهی

در گوش دل بخوان، آوای پارسایی

 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید