رنگ شقایق

 

جلاد نمی­داند که رنگ آسمان در دل خورشید است

و رنگ خورشید در دل شقایق

و رنگ شقایق ماسیده بر برق حلقة زنجیر

و زنجیر، این تنهاترین مؤنس دشمن جلاد

تازیانه می­زند بر قامت جلاد

جلاد نمی­داند که رنگ زنجیر، رنگ آزادی است

و رنگ آزادی نشسته در دل شقایق

و شقایق هر روز دعوت است به میهمانی خورشید

و خورشید، در خروش از سوختن ستاره­های آزادی

می­کشد بر چهرة زمین رنگین­کمان آزادی  

جلاد نمی­داند که آسمان، جاودانه، آسمان است

و خورشید، گهوارة نور است برای طفل آزادی

و شقایق، کاسة خون شهید راه آزادی است

و زنجیر، بهانة فریاد است بر سر جلاد

آسمان و خورشید و شقایق و زنجیر

در انتظار دقایق خاموش لحظة جلاد

و در انتظار آزادی؟

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید