افتخار

 

امروز صبح که مراسم اسکار را به نظاره نشسته بودم

و شاهد برنده شدن فیلم جدایی نادر از سیمین ساختة اصغر فرهادی؛

اشک در چشمانم حلقه زد به دو مناسبت:

 

نخست؛ برخورداری از حسی شیرین و افتخاری غرورآفرین

برای برنده شدن فیلمی ایرانی در مطرح ترین جشنوارة سینمایی دنیا

و سخنان تحسین برانگیز کارگردان فیلم: جناب آقای اصغر فرهادی

که زیباترین تبریکات خویش را نثارش می کنم؛

 

و دوم؛ برای غریبی و محزونی مراسم برنده شدن "کتابم" در ایران

که هفتة پیش در بی نامی و بی صدایی برگزار شد

و صدایی از آن شنیده نشد

حتی برخی از نزدیک ترین همکارانم تاب شنیدن صدایش را نداشتند!

که قصة غریبی دارد و شنیدنش دل ها را به درد خواهد آورد

که همان راز سربسته ای است برای "حدیث جهان سومی بودن"

بگذریم!

 

قطعة زیر را امروز تقدیم می کنم به اصغر فرهادی و همکارانش

که صدایش امروز بلند بود

و برای ایران و ایرانی، غرورآفرینی کرد.

*

لختی بیاسای صبورم

نبض زمان را عاشقانه در قلبت گیر

 

خیالی نیست صبورم

صدای مردان بلند است

و  شاهدش پیگیر

 

فردا شاهدی نزدیک دارد

سبزی دشت بلند است

و پروانه اش درگیر

 

هزار سال هم که بگذرد

صدای مردان بلند است

و سبزی دشت بلند

 

ظفر نزدیک است،

شاهدم آفتاب عالم گیر.

*

از طرف خود و همکاران نویسنده، فرهنگی و دانشگاهی

به دست اندرکاران "جدایی نادر از سیمین" تبریک گفته

برایشان موفقیت های بیشتر و بهترین ها را همراه با سرور و آرامش آرزومندیم

 

/ 0 نظر / 7 بازدید