سوگ

 

امشب ترا در آسمان دیدم

امشب زحل را در آسمان دیدم

امشب با تو چه قصه‏ها گفتم

امشب غصه‏هایت را در آسمان دیدم

امشب درکنارت آرام نشستم

امشب سکوتت را در آسمان دیدم

امشب گزمه‏های شب را ناسزا گفتم

امشب غمزة چشمت را در آسمان دیدم

امشب دیو شب را به سیاهچال شب راندم

امشب آزادی روحت را در آسمان دیدم

امشب ترا در آسمان دیدم

امشب ترا پیش خدا در آسمان دیدم

 

/ 0 نظر / 6 بازدید