محرم اسرار

 

قطعة زیر اثری متفاوت از من است که امیدوارم بپسندید.

*

 ای سفر کرده که چشم بر سر راه تو نهادم

چشم صورت جا نهادم

 

چشم دل را باز کردم، در ره جانان نهادم

عاشق و سرمست گشتم، سر به میخانه نهادم

عشق تو بر دل نهادم

 

چشم باران را فشاندم، برگ سبز بر سر نهادم

واله و رندانه گشتم، شیوة رندان نهادم

صخرة خشک وا نهادم

 

ققنوس را دیوانه دیدم، آتشی بر دل نهادم

شعلة فانوس گشتم، در بُن خانه نهادم

هیمة ضحاک را آتش نهادم

 

خانه را ویرانه دیدم، سرِ دیوانه نهادم

زورق اشراق گشتم، همت والا نهادم

لانة کفتار را ویران نهادم

 

نفس دل بیچاره کردم، خواب عقل زنجیر نهادم

محرم اسرار گشتم، گوهر خرم نهادم

قرعة قسمت در این خانه نهادم

 

ای سفر کرده که چشم بر سر راه تو نهادم

دل در حرمت من جا نهادم

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید