رؤیا

 

امروز بیاییم:

به تماشای گردش ماهی در حوض امید برویم؛

پنجرة نور را در برکة آرزوها بگشاییم؛

جلوة مهتاب را در اشک چشم پروانه ببینیم؛

نبض نیلوفر آبی را بگیریم؛

در جویبار اندیشة برگ شنا کنیم؛

از سرچشمة رویش‏های عشق بنوشیم؛

لرزش ماه را در آب وجود حس کنیم؛

پرواز پرنده را در ساحل سجادة نماز ببینیم؛

چین اقیانوس دل عاشق را بفهمیم؛

بر موج دریای لبخند سوار شویم؛

و از آن‏جا به مهمانی خانة یار-

در جوی زمان برویم.

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید